Tools viết bài cho Blogspot. Có vài tính năng bị hạn chế, hiện tại chỉ có thể viết với những tính năng cơ bản mà thôi.

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/css/css-demo-form-tools/bootstrap.css" media="all"/>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/js/js-demo-form-tools/bootstrap-tether.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/js/js-demo-form-tools/jquery-3.1.1.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/js/js-demo-form-tools/bootstrap.min.js">
</script>
<!-- main css -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/css/css-demo-form-tools/sample.css" media="all"/>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/css/css-demo-form-tools/github.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/css/css-demo-form-tools/github-frameworks.css"/>
<!-- suneditor -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/css/css-demo-form-tools/suneditor.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/myblogtemps/data@master/js/js-demo-form-tools/suneditor.js">
</script>
<style>/* container */
.sun-editor .sun-editor-container {position:relative; width:100%; height:100%;}</style>
<div class="sun-editor">
<form name="frm">
  <textarea id="editor" style="width:100%;height:80%;"><p>( Ctrl A ) và viết nội dung vào đây.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;Sau khi hoàn thành thì click qua tab CODE VIEW ký kiệu &lt; / &gt;.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;Copy toàn bộ dán vào bài viết và xuất bản thôi :)</p>
  </textarea>
</form>
</div>
<script>
    SUNEDITOR.create('editor');
</script>

Related Post